Reklamační řád

 

Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího v odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 303/2003 Sb. V případě kupujícího -  podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.

Pokud je při přebírání zboží balík viditelně poškozen, nebo je-li porušena ochranná páska, je třeba uplatnit reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese prodávající odpovědnost.

Kupujícímu se doporučuje prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání, je kupující oprávněn reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

Reklamaci vad zboží učiní kupující nejlépe písemně na adrese provozovny prodávajícího. V písemné reklamaci vad kupující vyznačí tyto vady a popíše, jakým způsobem se projevují. Dále uvede, zda žádá výměnu zboží nebo vrácení kupní ceny, číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též poštovní poukázkou. Platba bude  kupujícímu vrácena obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky.

Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby, nebo v důsledku živelných pohrom.

Současně s reklamací vad je třeba, aby kupující doručil prodávajícímu reklamované zboží na adresu provozovny prodávajícího spolu s dokladem o koupi zboží. Prodávající není povinen převzít zboží, které by mu bylo zasláno na dobírku. Reklamované zboží je kupující povinen zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení.