Obchodní podmínky

Provozovatel internetového obchodu

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Chaloupkova 3131/7
612 00 Brno
IČ: 262 23 210

Číslo účtu: 703777377/2010

 

Vyřizování objednávek

HapAteliér – dílna pro zrakově postižené
Chaloupkova 3131/7
612 00 Brno
tel.: 774 715 093
e-mail: info@hapatelier.cz

Otevírací doba prodejny:
PO–ČT: 8.00–17.00 hodin, případně dle domluvy
PÁ: 8.00–15.00 hodin, případně dle domluvy

 

Objednávky Přijímáme

  • Přes náš e-shop, ve kterém se právě nacházíte;
  • telefonicky na čísle 774 715 093;
  • prostřednictvím e-mailu na adrese: info@hapatelier.cz;
  • osobně v naší dílně (adresa a pracovní doba viz „Obchodní podmínky“ nebo dle dohody);
  • nabízíme možnost zboží si objednat a na zakázku vyrobit přímo na míru.

 

Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné , a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
V případě kupujícího  - podnikatele se řídí jejich vzájemné vztahy zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek,
a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, e-mailové
i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží. Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce a to bez zbytečného odkladu od jejího obdržení.

Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží prostřednictvím webových stránek internetového obchodu, zboží si může objednat i telefonicky nebo e-mailem.

 

Storno objednávky

Pokud kupující provede storno objednávky do 12 hodin, objednávka bude považována za zrušenou. Storno je možno poslat e-mailem, příp. provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést jméno kupujícího a kontakt.

U objednávek s platbou předem na účet dojde ke stornu objednávky provozovatelem e-shopu, pokud nedojde k jejímu zaplacení na účet provozovatele do 10 pracovních dní.

 

Cena a platba

Cena zboží objednaného kupujícím se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu
v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Prodávající není plátcem DPH.

Zboží bude odesláno buď Českou poštou s využitím služby Balík do ruky nebo prostřednictvím Zásilkovny, k ceně zboží bude prodávajícím připočítána částka za dopravu zboží na místo určené kupujícím. Poštovné se řídí platným ceníkem České pošty a Zásilkovny. Kupní cena za objednané zboží a náklady na jeho balné a dopravu budou kupujícím zaplaceny na účet prodávajícího u České spořitelny, č.ú. 2025306339/0800 na základě vystavené faktury.

Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním na účet. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

Zvolí-li kupující osobní odběr zboží v HapAteliéru, nebude mu účtován žádný poplatek za osobní odběr. Zboží bude prodávající v tomto případě rezervovat 5 pracovních dnů od doručení objednávky nebo dle vzájemné domluvy.

 

Dodací lhůta

Pokud má prodávající zboží skladem, předá je přepravci nejpozději do tří následujících pracovních dnů od přijetí platby za objednané zboží na účet provozovatele. Dodací lhůta se řídí pravidly přepravce, tedy Zásilkovny a České pošty.

 

Právo kupujícího odstoupit od smlouvy

Protože je v internetovém obchodě  kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující podle občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též poštovní poukázkou. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Pokud by bylo vrácené zboží poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.).

 

Řešení sporů se spotřebiteli

Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@hapatelier.cz Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

Ochrana osobních údajů

Prodávající tímto prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje o kupujícím budou prodávajícím shromažďovány a zpracovávány prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a to výhradně za účelem uskutečnění prodeje. Tyto údaje mohou být v případě potřeby poskytnuty třetí straně, a to konkrétnímu přepravci za účelem přepravy zboží na místo určené kupujícím.